گروه اصلی

صفحه اصلی مطالب گروه اصلی

14 شهريور 1400

سیستم هوشمند ساختمان BMS با توجه به نیاز کاربر قابل توسعه و برنامه ریزی است. مهمترین فاکتور تعیین کننده در این زمینه سلیقه و نیاز کاربر است. در واقع با توجه به سلیقه و نیاز کارب...